Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Elke van Genugten of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Elke van Genugten
Onderneming: Elke van Genugten

Bezoekadres: Michelslaan 9 
5712 PL Someren
Nederland
E-mail: info@elkevangenugten.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 16 55 43 63
KvK-nummer: 70997217

Elke van Genugten is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Elke van Genugten is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Elke van Genugten is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Elke van Genugten, waaronder http://www.elkevangenugten.nl.

Elke van Genugten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, klantenservice en om te voldoen aan wettelijke verplichting.

De door Elke van Genugten opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Elke van Genugten. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Elke van Genugten om de overeenkomst uit te voeren.

Elke van Genugten gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doet er alles aan om jouw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Elke van Genugten altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet mogelijk jouw gegevens te verwijderen, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Elke van Genugten worden de volgende persoonsgegevens van je opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: jouw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: jouw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: jouw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Elke van Genugten altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@elkevangenugten.nl.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij je expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Elke van Genugten gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Elke van Genugten , tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Indien je meer informatie wilt over met welke externe partijen jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je altijd een e-mail sturen naar info@elkevangenugten.nl.

Het staat Elke van Genugten vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Elke van Genugten ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Elke van Genugten. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Elke van Genugten. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Elke van Genugten.